جزئیات مدیر
     
نام مدیر:  
نام و نام خانوادگی:  
شماره ی ارسال:  
موبایل:  
تاریخ ثبت:  
تاریخ انقضا:  
هزینه ی پنل:  
وضعیت مدیر:  
موجودی:  
 
   
امار ارسال کاربران مدیر:  
تعداد پیامک فارسی ارسالی به همرا اول :
تعداد پیامک لاتین ارسالی به همرا اول :
تعداد پیامک فارسی ارسالی به ایرانسل:
تعداد پیامک لاتین ارسالی به ایرانسل :
   
تعداد کل ارسال ها توسط مدیر-کاربران و مدیران زیر شاخه:
 
 
 
       
درصد ارسال پیامک فارسی به همراه اول درصد ارسال پیامک لاتین به همراه اول درصد ارسال پیامک فارسی به ایرانسل درصد ارسال پیامک لاتین به ایرانسل